Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Algengar spurningar

Fæ ég undanþágu frá afborgun ef ég fer aftur í nám?

Við ákveðnar aðstæður er Menntasjóðnum heimilt að veita undanþágu frá afborgun fari greiðandi námsláns aftur í nám:

 • Námsmaður þarf að vera innritaður í nám sem er viðurkennt sem lánshæft hjá Menntasjóðnum, gildir líka þó námsmaður hyggist ekki sækja um nýtt námslán.
 • Sýna þarf fram á að námsárangur eða loknar einingar á síðasta misseri samsvari kröfum um lánshæfi.
 • Undanþáguheimildin er hugsuð fyrir þá sem eru í verulegum fjárhagsörðugleikum og því er einnig miðað við ákveðið tekjuhámark. 
 • Sækja þarf um á Mitt Lán.

 

Hafa fjölskylduaðstæður mínar áhrif á hve háa afborgun ég á að greiða?

Tekjur maka og fjöldi barna á framfæri lánþega hafa eingöngu áhrif á afborganir V-lána, en það eru lán sem tekin voru árið 1982 eða fyrr.

Hvað gerist ef ég greiði ekki afborgun?

Dráttarvextir falla á kröfu vegna afborgunar sem er ógreidd eftir eindaga, frá og með gjalddaga til greiðsludags. Innheimtuviðvörun er send til bæði lánþega og ábyrgðarmanna um 15 dögum eftir gjalddaga.

Ef ekki er brugðist við innheimtuviðvöruninni er krafan send í löginnheimtu með tilheyrandi kostnaði.

Hvaða úrræði eru í boði hjá Menntasjóðnum fyrir þá sem eiga í greiðsluerfiðleikum?

Undanþága frá  afborgun kemur til álita ef aðstæður eins og t.d. atvinnuleysi, barnsburður, veikindi, ástundun lánshæfs náms eða aðrar sambærilegar aðstæður valda fjárhagserfiðleikum. Sjá nánar kaflann í úthlutunarreglunum um frestun afborgana.

 

Hve há er hver afborgun?

Árleg afborgun er tvíþætt: Föst afborgun og tekjutengd afborgun.

Heildarafborgun hvers árs af G- lánum er 3,4% af tekjum fyrra árs, framreiknuðum miðað við breytingu á vísitölu neysluverðs frá 1. júlí á tekjuöflunarári til 1. júlí á endurgreiðsluári. Sjá einnig ákvæði um fjármagnstekjur þegar um G-lán er að ræða.

Heildarafborgun hvers árs af R-lánum er 4,4% af tekjum fyrra árs, framreiknuðum miðað við breytingu á vísitölu neysluverðs frá 1. júlí á tekjuöflunarári til 1. júlí á endurgreiðsluári.

Heildarafborgun hvers árs af S-lánum er 3,4% af tekjum fyrra árs, framreiknuðum miðað við breytingu á lánskjaravísitölu frá 1. júlí á tekjuöflunarári til 1. júlí á endurgreiðsluári.

Allir greiðendur fá þó fasta afborgun, óháð tekjum.

Sjá nánar reiknivél afborgana.

 

Hvenær byrja ég að borga?

Endurgreiðslur G-lána hefjast tveimur árum eftir námslok, eins og þau eru skilgreind hjá sjóðnum.

Gjalddagi fyrstu föstu afborgunar af G-lánum er almennt 30. júní tveimur árum eftir námslok. Dæmi; ef námsmaður var síðast í lánshæfu námi vorið 2019 er fyrsta afborgun af námsláni hans 30. júní 2021. 

Gjalddagi tekjutengdu afborgunarinnar af G-, R- og S-lánum er alltaf 1. september ár hvert. 
Eftir fyrsta afborgunarárið er gjalddagi fastrar afborgunar þessara lána alltaf 1. mars ár hvert.

Þarf að sækja um undanþágu á hverju ári?

Greiðendur sem óska eftir undanþágu frá afborgunum námslána vegna verulegra fjárhagsörðugleika sem orsakast af veikindum, námi, örorku eða öðrum sambærilegum ástæðum verða að sækja um undanþágu fyrir hverja einstaka afborgun.

Ef greiðandi fær samþykkta undanþágu frá einni afborgun og aðstæður sem valda viðkomandi greiðanda verulegum fjárhagsörðugleikum eru enn til staðar þegar kemur að næstu afborgun, þarf einnig að sækja um undanþágu frá þeirri afborgun.

 • Sótt er um undanþágu frá afborgun á Mitt Lán, en þar kemur einnig fram hvaða gögn þurfa að fylgja umsókninni.
 • Umsóknarfrestur um undanþágu frá hverri afborgun er 60 dagar frá gjalddaga afborgunar.
 • Ekki er heimilt að taka við umsóknum til afgreiðslu eftir 60 daga frestinn frá gjalddaga.

Best er að sækja um undanþágu frá afborgun áður en kemur að gjalddaga hennar, því umsókn um undanþágu frestar ekki innheimtu.

Hvernig virkar innheimtuferlið?

Greiðsluseðlar eru ekki sendir út nema greiðandi óski sérstaklega eftir því.
Greiðendur sem hafa óskað eftir greiðsludreifingu hjá Menntasjóðnum sjá greiðslurnar dreifðar í 6 mánuði í heimabankanum. Þeir borga þá hverja mánaðarafborgun í byrjun hvers mánaðar. ATH: Gjalddaganum 30. júní er þó aldrei dreift á meira en 2 mánuði.

Greiðendur geta einnig óskað eftir því að greiðslan verði skuldfærð í einu lagi eða dreift í 6 mánuði á kreditkort.

Innheimtuferlið er annars á þessa leið:

Kröfur birtast í heimabönkum u.þ.b. 10 dögum fyrir gjalddaga. Greiðsluseðlar eru þá sendir út ef óskað hefur verið eftir þeim.

Ef ekki er greitt sendist innheimtuviðvörun til greiðanda og ábyrgðarmanna um 15 dögum eftir gjalddaga.

Séu enn ekki gerð skil fer krafan til milliinnheimtu 27 dögum eftir eindaga.

Ef milliinnheimta ber ekki árangur fer krafan áfram í löginnheimtu. Athygli er vakin á því að slíkar innheimtuaðgerðir hafa í för með sér stóraukinn kostnað.

Hvenær eru gjalddagar afborgana?

Gjalddagar eru tvisvar á ári.

 • Föst afborgun S-, R- og G-lána er 1. mars ár hvert.
 • Fyrsta afborgun af nýjum G-lánum er þó 30. júní. Það á aðeins við um fyrsta afborgunarárið.
 • Föst afborgun V-lána (1976-1982) er 1. júlí ár hvert.
 • Tekjutengd afborgun er 1. september ef um S-, R- eða G-lán er að ræða en 1. nóvember af V-lánum.

Þegar tekjutengda afborgunin er fundin er í öllum tilfellum reiknað ákveðið hlutfall af tekjum fyrra árs, uppfært með vísitölubreytingum á milli tekjuárs og innheimtuárs. Upphæð föstu afborgunarinnar er dregin frá þeirri tölu sem þá kemur út. Sú upphæð sem eftir stendur þá er tekjutengda afborgunin.

Ef tekjur eru lágar er ekki víst að greiðendum reiknist tekjutengd afborgun.  

Tekjutengda afborgunin, hvenær liggur hún fyrir?

Tekjutengda afborgunin af S-, R- og G-lánum er með gjalddaga 1. september (1. nóvember ef V-lán). Upphæðin ræðst af tekjustofni lánþegans árið á undan. Menntasjóðurinn reiknar tekjutengdu afborgunina eftir að skattálagning RSK liggur fyrir. Við útreikninginn er tekjustofninn margfaldaður með hlutfallslegri breytingu á vísitölu frá 1. júlí á tekjuöflunarárinu til 1. júlí á endurgreiðsluárinu.

Lánþegi getur hvenær sem er áætlað upphæð afborgunar sinnar með því að setja viðeigandi forsendur inn í Reiknivél afborgana.