Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Lánshæft nám

Háskólanám á Íslandi er lánshæft til framfærslu, barnastyrks og skólagjalda, svo fremi sem það er skipulagt sem fullt nám í kennsluskrá skóla. Full nám er skilgreint sem 30 ECTS-einingar á misseri eða 60 ECTS einingar á hverju skólaári eða ígildi þess.

 Heimilt er að veita eingöngu skólagjaldalán til náms sem ekki er skipulagt sem fullt nám en þó að minnsta kosti 44 ECTS-einingar eða meira á hverju skólaári (9 mánuðir). Er þá aðeins lánað til skólagjalda en ekki framfærslu, barnastyrks eða ferðaláns. 

 

Aðfaranám á Íslandi

Aðfaranám fyrir háskólanám sem skipulagt er af viðurkenndum háskóla er lánshæft. Miðað er við að námið sé skipulagt sem allt að 60 staðlaðar framhaldsskólaeiningar.

Starfsnám og viðbótarnám við framhaldsskóla á Íslandi

Starfsnám (iðnnám) og viðbótarnám við framhaldsskóla á Íslandi er lánshæft. Skilyrði er að námið hafi hlotið staðfestingu  ráðherra samkvæmt lögum nr. 92/2008 og uppfylli að auki öll eftirtalin skilyrði:

  • Námið hafi fengið samþykki frá viðkomandi starfsgreinaráði ef við á, 

  • námslok séu a.m.k. á þriðja hæfnisstigi,

  • sambærilegt nám sé almennt ekki í boði á háskólastigi á Íslandi. 

Farið er með nemalaun eins og aðrar tekjur samkvæmt reglum sjóðsins og geta þau komið til skerðingar á námsláni fari samanlagðar tekjur yfir almennt frítekjumark.

Almennt nám í framhaldsskóla til stúdentsprófs eða sambærilegs prófs er ekki lánshæft. Hins vegar geta framhaldsskólanemar átt rétt á jöfnunarstyrk ef þeir stunda nám fjarri heimahögum.

Listi yfir lánshæft starfs-, viðbótar- og aðfaranám á Íslandi

Háskólanám

Nám við alþjóðlega viðurkennda háskóla erlendis er lánshæft með sömu skilyrðum og gilda um háskólanám á Íslandi. Miðað er við að gerðar séu sambærilegar inntökukröfur til nemenda og gerðar eru í háskólanámi hérlendis (stúdentspróf eða sambærilegt).

Aðfaranám erlendis

Aðfaranám erlendis sem nemur ígildi 60 staðlaðra framhaldsskólaeininga er lánshæft að þeim skilyrðum uppfylltum að þeir skólar sem bjóða upp á námið séu viðurkenndir af menntamálayfirvöldum landsins.

Starfsnám og viðbótarnám við framhaldsskóla erlendis

Starfsnám og viðbótarnám erlendis er lánshæft ef það er sambærilegt við lánshæft starfs- og viðbótarnám á Íslandi,  s.s. að námslok séu á 3ja hæfnisþrepi og og að sambærilegt nám sé almennt ekki í boði á háskólastigi á Íslandi. Skólinn og námið þarf að vera viðurkennt af menntamálayfirvöldum viðkomandi lands.

Umboðsmaður

Námsmenn geta á lánsumsókn sinni tilnefnt umboðsmann sem búsettur er á Íslandi. Allur bréfapóstur frá Menntasjóðnum er þá sendur á heimilisfang umboðsmanns eins og það er skráð í þjóðskrá.

Umboðsmaður hefur umboð frá námsmanni til að annast mál hans gagnvart Menntasjóðnum og getur undirritað gögn fyrir hönd hans. Allt það sem umboðsmaður gerir fyrir hönd viðkomandi námsmanns er gilt með sama hætti og námsmaður hafi gert það sjálfur.
Umboðið fellur niður þegar námsmaðurinn er hættur í námi.

 

 

Heimilt er að veita lán til tungumálanáms ef það er nauðsynlegur undirbúningur undir lánshæft nám í landi þar sem annað tungumál en enska og Norðurlandamál (annað en finnska) er talað.

Einungis er veitt lán einu sinni til undirbúningsnáms í tungumálum. 

Hámarkseiningafjöldi sem veitt er lán til samkvæmt þessari grein, fer eftir viðkomandi tungumáli og er á bilinu 30-90 ECTS-einingar. Sjá nánar í fylgiskjali II í úthlutunarreglum sjóðsins.

Ef lánþegi skiptir um námsland að loknu tungumálanámi er honum synjað um aðstoð (námslán til framfærslu/skólagjalda/ferðaláns og barnastyrks) jafn lengi og hann naut aðstoðar í því námi. Fái námsmaður tungumálanámið metið til styttingar á nýju námi kemur það til styttingar á þeim tíma sem námsmaður á ekki rétt á aðstoð.

Lánshæfi undirbúningsnáms í tungumálum er háð því að um sé að ræða skipulagt nám sem talist getur nægjanlega veigamikið að því er varðar eðli og uppbyggingu að mati stjórnar sjóðsins (a.m.k. 15 kennslustundir á viku). Einungis er veitt lán einu sinni til undirbúningsnáms í tungumálum.

Áður en lán vegna undirbúningsnáms í tungumálum er afgreitt þarf að liggja fyrir staðfesting á inngöngu í lánshæft nám á sama tungumálasvæði.