Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-07/2006 - Endurgreiðsla námslána - beiðni um endurútreikning afborgunar

Úrskurður

Ár 2006, fimmtudaginn 5. október kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-7/2006.

Kæruefni

Kærandi er einn af fjórum ábyrgðarmönnum námsláns X. Með bréfi dags. 27. desember 2005 kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 21. desember 2005, þar sem stjórn sjóðsins ákvað að veita X frest til 30. janúar 2006 til að leiðrétta tekjuviðmiðun LÍN vegna tekjutengdrar afborgunar, en kærandi hafði verið krafinn um greiðslu vegna vanskila X. Fjárhæðin sem kærandi var krafinn um var byggð á tekjuáætlunum skattyfirvalda.

Af ókunnum ástæðum mislagðist bréf kæranda hjá málskotsnefndinni og hófst því eiginleg meðferð málsins fyrir nefndinni ekki fyrr en með bréfi nefndarinnar til stjórnar LÍN dags. 1. ágúst 2006 þar sem stjórninni var gefinn kostur á að tjá sig um fram komna kæru. Svar stjórnar LÍN dags. 28. ágúst 2006 barst nefndinni í faxbréfi sama dag. Með bréfi nefndarinnar dags. 29. ágúst 2006 var kæranda gefinn kostur á að tjá sig um svar stjórnar LÍN. Engin frekari bréf eða gögn hafa borist frá kæranda vegna málsins.

Kærandi óskar eftir að málskotsnefndin svari þeim spurningum hvort það standist lög og reglugerðir að LÍN krefji ábyrgðarmenn um greiðslur byggðar á áætlunum skattyfirvalda á tekjum lántaka fremur en tekjum ábyrgðarmannsins. Í öðru lagi er krafist svara við því hvort það standist lög og reglugerðir að LÍN krefji um tekjutengda afborgun miðað við áætlaðar tekjur sem séu langt umfram raunverulegar tekjur viðkomandi lántaka.

Málsatvik og ágreiningsefni

Svo sem að framan er rakið er kærandi einn af fjórum ábyrgðarmönnum námsláns X. Þann 21. desember 2005 ákvað stjórn sjóðsins að veita frest til 30. janúar 2006 til að leiðrétta tekjuviðmiðun LÍN vegna tekjutengdrar afborgunar, en kærandi hafði verið krafinn um greiðslu vegna vanskila X á þeirri afborgun. Engar upplýsingar eða leiðréttingar bárust LÍN innan nefndra tímafresta og var því hin ógreidda afborgun send til lögfræðilegrar innheimtumeðferðar þann 1. júní sl.

Stjórn LÍN byggði niðurstöðu sína á 11. gr. laga nr. 21/1992 um LÍN, þar sem fram kemur heimild til að láta endurútreikna tekjutengda afborgun sé hún byggð á áætluðum tekjum en ekki raunverulegum.

Niðurstaða

Ekki er fallist á það með kæranda að miða eigi við tekjur viðkomandi ábyrgðarmanns þegar tekjutengd afborgun af láni lántaka er reiknuð út. Kærandi er ábyrgðarmaður á þeim skuldbindingum sem X tókst á hendur með töku lánsins. Bæði lánshæfni viðkomandi náms og afborgunarkjör á teknum námslánum eru miðuð við lántakann sjálfan en ekki ábyrgðarmenn á lánunum.

Í 11. gr. laga um LÍN segir m.a.:

"Lánþegi á rétt á endurútreikningi árlegrar viðbótargreiðslu sé hún byggð á áætluðum tekjum. Hann skal þá sækja um endurútreikninginn eigi síðar en 60 dögum eftir gjalddaga afborgunar og leggja fyrir stjórn sjóðsins bestu fáanlegar upplýsingar um tekjurnar.

Endurútreikningur skv. 1. mgr. á árlegri viðbótargreiðslu skal gerður þegar sjóðnum hafa borist staðfestar upplýsingar um tekjurnar. Komi þá í ljós að tekjustofn hafi verið of hátt áætlaður eða oftalinn og lánþegi því innt af hendi of háa greiðslu skal honum endurgreidd hin ofgreidda fjárhæð með almennum vöxtum óverðtryggðra bankalána."


Fyrir liggur að kæranda var veitt lögbundin heimild til að koma réttum upplýsingum til LÍN vegna útreiknings á tekjutengdri afborgun. Engar nýjar upplýsingar bárust stjórn LÍN og hlýtur sjóðurinn því að verða að byggja útreikning sinn á fyrirliggjandi gögnum frá skattyfirvöldum. Um önnur gögn er ekki að ræða.

Með vísan til framanritaðs er hinn kærði úrskurður staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN frá 21. desember 2005 í máli kæranda er staðfestur.

Til baka