Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-06/2008 - Undanþágur frá afborgun - beiðni um undanþágu frá greiðslu á fastri afborgun

Úrskurður

Ár 2008, fimmtudaginn 21. ágúst, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-6/2008:

Kæruefni

Með bréfi dags. 30. apríl 2008 kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN frá 4. apríl sl. þar sem kæranda var synjað um undanþágu frá greiðslu á fastri afborgun af námsláni sínu.

Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dags. 30. apríl sl. og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins. Athugasemdir stjórnar LÍN komu fram í bréfi dags. 9. maí sl. og var afrit þess sent kæranda með bréfi dags. 14. maí sl. en þar var kæranda jafnframt gefinn 14 daga frestur til að koma að frekari sjónarmiðum sínum. Athugasemdir bárust frá kæranda með bréfi dags. 16. maí sl.

Með bréfi dags. 4. júní sl. óskaði málskotsnefnd eftir því að kærandi veitti henni upplýsingar um áætlaðar tekjur hennar á árinu 2008, bæði launatekjur og aðrar tekjur. Var stjórn LÍN sent afrit af bréfinu sama dag. Svör kæranda koma fram í bréfi hennar dags. 10. júní sl. og meðfylgjandi gögnum.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi stundar nám í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Kærandi fór þess á leit við stjórn LÍN að fá undanþágu frá greiðslu á fastri afborgun af námsláni sínu með gjalddaga 1. mars 2008. Rökstuðning sinn byggði kærandi á að greiðslubyrði hennar væri mjög mikil, hún væri einstæð móðir með þrjú börn á framfæri á aldrinum 10-17 ára og átti von á barni, sem hún eignaðist þann 11. apríl sl. Þá benti kærandi á að tekjur hennar hafi verið skertar frá áramótum 2007 þar sem yfirvinna hjá vinnuveitanda hennar var að mestu lögð niður og að hún færi í fæðingarorlof sem leiddi til enn frekari tekjuskerðingar. Að lokum benti kærandi á að möguleikar hennar á aukavinnu yrðu ekki til staðar á þessu ári þar sem hún væri með kornabarn á framfæri.

Kærandi hefur lagt fram gögn sem staðfesta að greiðslubyrði hennar er mjög mikil. Einnig hefur kærandi að beiðni málskotsnefndar lagt fram áætlun um tekjur sínar á árinu 2008 sem kærandi áætlar u.þ.b. kr. 2.400.000. Stjórn LÍN hafnar erindi kæranda með vísan til þess að tekjur kæranda á árinu 2007 hafi verið kr. 4.565.898 og að tekjur þess árs hafi að auki verið 17,2% hærri en árið á undan. Þá bendir stjórnin einnig á að kæranda muni auk þess reiknast tekjutengd afborgun á árinu 2008 þar sem tekjur kæranda eru vel yfir viðmiðunarmörkum sem eru kr. 1.900.000 og að undanþága frá fastri afborgun verði alla jafna ekki veitt þegar þannig standi á. Stjórnin vísar einnig til þess að barnsburður kæranda og væntanleg tekjuskerðing af þeim sökum á árinu 2008 verði ekki jafnað við skyndilegar og verulegar breytingar á högum hennar milli ára sem jafna megi við slys eða alvarleg veikindi.

Niðurstaða

Í gr. 7.4.1. í úthlutunarreglum LÍN segir: "Nú gefur útsvarsstofn vegna tekna á fyrra ári ekki rétta mynd af fjárhag lánþega á endurgreiðsluári, vegna skyndilegra og verulegra breytinga sem hafa orðið á högum hans milli ára, t.d. ef hann veikist alvarlega eða verður fyrir slysi er skerðir til muna ráðstöfunarfé hans og möguleika til að afla tekna. Ef lánþegi gerir skriflega grein fyrir þessum breyttu högum sínum og styður hana tilskildum gögnum, er sjóðsstjórn heimilt að veita undanþágu frá árlegri endurgreiðslu, ýmist til lækkunar eða niðurfellingar á greiðslum, eftir atvikum".

Þó fyrir liggi að ráðstöfunartekjur kæranda komi til með að lækka á árinu 2008 eru ástæður þess hvorki að rekja til alvarlegra veikinda né slyss. Tekjur kæranda koma auk þess til með að verða vel yfir viðmiðunarmörkum LÍN um greiðslu á tekjutengdri afborgun á árinu 2008. Ekki verður því séð að beiðni kæranda um undanþágu frá greiðslu fastrar afborgunar á árinu 2008 falli undir ofangreint undaþáguákvæði í úthlutunarreglum LÍN.

Með vísan til þessa er hinn kærði úrskurður staðfestur.

Úrskurðarorð

Úrskurður stjórnar LÍN frá 4. apríl 2008 í máli kæranda er staðfestur.

Til baka