Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-42/2010 - Lánshæfi - lánshæfi frumgreinadeildarnáms við Keili

Úrskurður

 

Ár 2011, föstudaginn 1. apríl, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-42/2010:

Kæruefni

 

Með kæru dagsettri 26. nóvember 2010 kærði kærandi úrskurð stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna frá 22. október 2010, þar sem hafnað var beiðni hans um að stjórn LÍN samþykkti umsókn hans um námslán vegna náms hansvið frumgreinadeild Keilis. Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dagsettu 26. nóvember 2010 og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins sama dag. Athugasemdir stjórnar LÍN komu fram í bréfi dagsettu 10. desember 2010 og var afrit þess sent kæranda með bréfi dagsettu 30. desember s.á. en þar var kæranda jafnframt veittur frestur til 15. janúar til að koma að frekari sjónarmiðum sínum. Engar athugasemdir bárust frá kæranda.

Málsatvik og ágreiningsefni

 

Kærandi stundar nám við frumgreinadeild Keilis. Kærandi hefur lokið 6 mánaða námi undir nafninu Háskólastoðir sem veitir rétt til fornáms í háskólabrú Keilis. Að því loknu hóf kærandi nám á frumgreinasviði til að afla sér nægjanlegs undirbúnings fyrir háskólanám. Kærandi sótti um námslán vegna námsins við frumgreinadeildina fyrir námsárið 2010-2011 en var synjað um lán þar sem hann lagði ekki fram gögn um reynslu úr atvinnulífinu er samsvaraði fullri atvinnuþátttöku í a.m.k. 5 ár. Kærandi bar mál sitt undir stjórn LÍN en var synjað með úrskurði dagsettum 22. október 2011 á þeim forsendum að hann hefði ekki sýnt fram á að hann hefði tilskilda reynslu úr atvinnulífinu. Með kæru þann 25. nóvember 2010 kærði kærandi úrskurð stjórnar LÍN til málskotsnefndar. Í kærunni kemur fram að kærandi stundi nám við frumgreinadeild Keilis. Hann hafi áður verið atvinnulaus og á bótum en hafi fengið styrk til að stunda nám í Háskólastoðum sem hafi veitt rétt til námsins í Keili. Stundar kærandi nú nám á frumgreinastigi í Keili til undirbúnings háskólanámi. Í athugasemdum LÍN dagsettum 10. desember 2010 er tekið fram að í grein 1.2.2 í úthlutunarreglum sjóðsins komi fram hvaða skilyrði séu sett um lánshæfi náms á frumgreinasviði á Íslandi, en það sé að umsækjandi hafi lokið lánshæfu starfsnámi, þ.e. burtfaraprófi/sveinsprófi úr skóla eða hafi jafngilda reynslu úr atvinnulífinu, þ.e. starfsreynslu sem samsvari fullri atvinnuþátttöku í a.m.k. fimm ár. Bendir LÍN á að kærandi hafi ekki sýnt fram á fulla atvinnuþátttöku í a.m.k. fimm ár að mati stjórnar og hafi umsókn kæranda um námslán því verið synjað.

Niðurstaða

 

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 2/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna er hlutverk hans að tryggja þeim er falla undir lögin tækifæri til náms án tillits til efnahags. Veitir sjóðurinn lán til framhaldsnáms við skóla er gera sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar og gerðar eru til háskólanáms hérlendis. Samkvæmt 2. gr. laganna er sjóðnum heimilt að veita öðrum námsmönnum lán, en þeim er falla undir skilgreiningu 2. mgr. 1. gr. enda stundi þeir sérnám. Samkvæmt 2. gr. setur stjórn sjóðsins nánari reglur um til hvaða sérnáms skuli lánað. Er hér að mati málskotsnefndar lögð áhersla á að viðmið um lánshæfi náms beri að miða við tegund sérnáms en ekki undirbúning námsmanna. Fram kemur í úrskurði málskotsnefndar í málinu nr. 36/2010 að stjórn LÍN setti sérstakar reglur um hverjir hefðu rétt til námsláns í frumgreinadeildum og benti stjórnin á að það fari saman skilyrði umræddra skóla fyrir inngöngu í slíkt nám og úthlutunarreglur sjóðsins, sbr. grein 1.2.2. en þar segir í 4. mgr.: 

"Skilyrði láns vegna náms í frumgreinadeild Háskólans á Bifröst og á frumgreinasviði Háskólans í Reykjavík, frumgreinasviði Háskólaseturs Vestfjarða og háskólabrú Keilis er að námsmaður hafi áður lokið lánshæfu starfsnámi, þ.e. burtfararprófi/sveinsprófi úr skóla, eða hafi jafngilda reynslu úr atvinnulífinu, þ.e. starfsreynslu sem samsvarar fullri atvinnuþátttöku í a.m.k. fimm ár.

Eins og fram kemur í 2. gr. laga nr. 21/1992 getur stjórn LÍN sett reglur um til hvaða sérnáms skuli lánað. Hefur stjórnin sett m.a. reglur um sérnám þar sem krafist er að námsmaður hafi lokið tilteknum undirbúningi, s.s. lokið stúdentsprófi eða hafi tiltekna reynslu úr atvinnulífinu. Miða reglur LÍN því ekki að því að setja eingöngu almenn skilyrði um til hvaða sérnáms skuli lánað, þ.e. hvaða nám er lánshæft, heldur gera reglur LÍN ennfremur sérstakar kröfur um tiltekinn undirbúning námsmanns óháð því hvort námsmaður hafi uppfyllt þær kröfur sem menntastofnunin gerir til inntöku í umrætt nám. Eins og fram kemur í kærunni stundar kærandi nám við frumgreinadeild Keilis. Kærandi hefur lokið sérstöku 70 eininga undirbúningsnámi sem veitti honum rétt til að stunda nám á frumgreinasviði og stundar nú nám þar. Kemur fram á heimasíðu Keilis að 70 eininga nám hjá Háskólastoðum, nú Menntastoðum, veiti rétt til náms í frumgreinadeild. Verður því ekki séð að þar fari saman skilyrði fyrir inngöngu í sérnám og skilyrði úthlutunarreglna LÍN. Þar sem kærandi stundar nám á frumgreinastigi samkvæmt framansögðu er hann að mati málskotsnefndar að því er varðar rétt til námsláns í sömu stöðu og aðrir þeir námsmenn er stunda nám við frumgreinadeildina. Verður ekki séð að sá greinarmunur sem gerður er á undirbúningi umsækjenda styðjist við málefnleg sjónarmið samkvæmt framansögðu heldur sé í andstöðu við þá menntastefnu stjórnvalda sem LÍN hefur vísað til um að öllum yrði tryggður möguleiki á áframhaldandi námi, hvort sem menn hefðu valið bóknám í framhaldsskóla eða verknám. Sá greinarmunur sem stjórn LÍN hefur gert á kæranda og öðrum þeim námsmönnum er stunda sama nám eftir því hvaða undirbúning viðkomandi námsmenn hafa er þar af leiðandi brot á 2. gr. laga um lánasjóð íslenskra námsmanna og jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sem mælir fyrir um að stjórnvöld skuli gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti við úrlausn mála. Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda er því felldur úr gildi.

Úrskurðarorð

 

Hinn kærði úrskurður frá 22. október 2010 í máli kæranda er felldur úr gildi.

Til baka