Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-10/2011 - Umsóknarfrestur og útborgun - beiðni um að fá að nýta einingar frá fyrra skólaári

Úrskurður

 

Ár 2011, miðvikudaginn 7. september, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu L-10/2011.

 

Kæruefni

 

Með kæru sem barst málskotsnefnd þann 2. mars 2011 kærði kærandi úrskurð stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN) frá 16. febrúar 2011 þar sem beiðni kæranda um að fá að nýta sér ECTS-einingar frá skólaárinu 2008-2009 haustið 2010 var hafnað. Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dagsettu 28. febrúar 2011 og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins sama dag. Athugasemdir stjórnar LÍN voru settar fram í bréfi dagsettu 15. mars 2011 og var afrit þess sent kæranda og honum jafnframt veittur frestur til að koma að athugasemdum sínum. Engar athugasemdir bárust frá kæranda.

 

Málsatvik og ágreiningsefni

 

Kærandi stundað B.Sc. nám í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst frá haustinu 2008. Námið 180 ECTS einingar og gerir skiplag þess ráð fyrir að nemendur stundi 30 eininga nám á haustönnum 1. og 2. árs, 30 eininga nám á vorönnum 1. og 2. árs og 20 eininga nám á sumarönnum. Lokaönn sem er haustönn 3. árs er 20 ECTS einingar. Kærandi sótti um námslán vegna haustannar 2010 sem var lokaönn og samkvæmt upplýsingum LÍN kom fram í umsókn hans að hann hygðist ljúka 20 einingum. Fékk kærandi því fyrirfram greitt lán vegna skólagjalda. Kærandi lauk hins vegar aðeins 14 einingum á haustönn 2010 þar sem hann hafði tekið 6 eininga valáfanga sem gert var ráð fyrir á skipulagi haustannar 2010 á vorönn 2010. Var umræddur áfangi ekki kenndur á haustönn 2010 að sögn kæranda. Er kom að afgreiðslu framfærslulána í janúar 2011 tjáði LÍN kæranda að þar sem hann uppfyllti ekki skilyrði um lágmarksnámsframvindu fengi hann ekki framfærslulán vegna haustannar 2010 og þyrfti einnig að endurgreiða skólagjaldalán annarinnar. Kærandi bar mál sitt undir stjórn LÍN sem synjaði erindi hans með úrskurði sínum þann 16. febrúar 2011. Vísaði stjórn LÍN í grein 4.8 í úthlutunarreglum LÍN 2010-2011 varðandi kröfur um 18 eininga lágmarksframvindu vegna skólagjaldalána. Í úrskurði sínum tók stjórn LÍN einnig fram að sjóðurinn hefði hvorki veitt kæranda skólagjaldalán né látið kæranda í té lánsáætlun ef hann hefði sótt um vegna þeirra 14 eininga er hann átti ólokið. 

Sjónarmið kæranda 

Kærandi telur að meðferð starfsmanna LÍN og niðurstaða Stjórnar LÍN sé ekki í samræmi við lög nr. 21/1992 um lánasjóð íslenskra námsmanna eða úthlutunarreglur sjóðsins. Vísar kærandi til orðalags greinar 2.4.1. í úthlutunarreglum sjóðsins þar sem fram komi að námsmanni er ljúki fleiri en 30 einingum á misseri eigi "rétt á að nýta umframeiningarnar á öðru misseri sama námsárs svo framarlega sem lágmarksárangri sé náð á því misseri, sbr. gr. 2.2. eða flytja umframeiningarnar á síðara námsár í sama námsferli." Byggir kærandi á því að hann sé að flytja einingarnar yfir á annað námsár og að úthlutunarreglurnar geri ekki áskilnað um lágmarksárangur þegar svo hagi til. Þá bendir kærandi á að ekki sé hægt að gera kröfur um meiri námsárangur en að námsmaður ljúki við þær einingar sem hann á eftir til að ljúka námi, í þessu tilfelli BS gráðu í viðskiptalögfræði. Sé óraunhæft að gera kröfu um að nemandi ljúki við fleiri einingar. Einnig vísar kærandi til 2. mgr. 12. gr. laga nr. 21/1992 um lánasjóð íslenskra námsmanna þar sem komi fram að stjórn LÍN sé heimilt að veita lán ef námsmanni "standi ekki tímabundið til boða fullt nám samkvæmt skipulagi skóla". 

Sjónarmið LÍN 

Í athugasemdum stjórnar LÍN vegna kærunnar er vísað til þess að kærandi hafi sótt um lán vegna 20 eininga á haustönn 2010. Á þeim forsendum hefði hann fengið skólagjaldalán. Kærandi hefði hins vegar einungis skilað gögnum um 14 einingar á umræddu misseri og uppfyllti hann þar af leiðandi ekki skilyrði greinar 2.2 í úthlutunarreglunum er kveði á um að námsmaður þurfi að ljúka að lágmarki 18 einingum til að eiga rétt á námsláni. Bæri kæranda að endurgreiða skólagjaldalánið. Varðandi heimild kæranda til að flytja umframeiningar á milli námsára vísaði stjórn LÍN til greinar 2.4.1 í úthlutunarreglum LÍN. Samkvæmt þeim hefði kærandi getað nýtt sér umframeiningar ef hann hefði lokið 18 einingum.  

Niðurstaða

 

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 21/1992 um lánasjóð íslenskra námsmanna er hlutverk sjóðsins að tryggja þeim er falla undir lögin jöfn tækifæri til náms. Í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur fram að miða skuli við að námslán samkvæmt lögunum nægi hverjum námsmanni til að standa straum af náms og framfærslukostnaði meðan á námi stendur að teknu tilliti til fjölskyldustærðar námsmannsins. Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. setur stjórn sjóðsins nánari ákvæði um úthlutun námslána. Hefur stjórn LÍN sett úthlutunarreglur sem miða að því að skilgreina hvaða skilyrði námsmaður þurfi að uppfylla til að hafa rétt til námsláns samkvæmt lögunum meðan á námi hans stendur. Í þessu skyni hefur stjórnin kveðið á um að námsmaður þurfi að öðru jöfnu að vera í fullu lánshæfu námi, til þess yfirleitt að eiga rétt m.a. á framfærsluláni. Nánari útfærsla á þessu skilyrði kemur fram í grein 1.1 í úthlutunarreglunum en samkvæmt þeim telst nám lánshæft þegar það er 60 ETCS einingar á skólaári eða a.m.k. 30 ECTS einingar á hverju misseri í þeim tilvikum sem námsskipulagið nær ekki yfir heilt skólaár. Sérregla gildir um sumarnám og er lánað að hámarki vegna 20 ECTS eininga, sbr. grein 2.1.1 í úthlutunarreglunum. Námsmaður þarf þó ekki að ljúka fullum 30 einingum á önn heldur er gerð krafa um lágmarksnámsframvindu í grein 2.2 en þar segir að námsmaður þurfi að ljúka að lágmarki 18 ECTS einingum eða ígildi þeirra á hverju misseri í einum eða fleiri námsferlum til að eiga rétt á námsláni, leiði þeir til sameiginlegrar gráðu, t.d. bachelor-gráðu. Fjárhæð láns miðast síðan við hve mörgum einingum námsmaður lýkur að því tilskildu að hann nái lágmarkinu um 18 einingar. Þegar svo háttar til að námsmaður lýkur fleiri en tilskildum 30 einingum á önn heimilar grein 2.4.1 í úthlutunarreglum LÍN námsmanni að flytja einingarnar yfir á aðra önn eða annað námsár. Að mati málskotsnefndar verður að skýra þetta ákvæði úthlutunarreglnanna í ljósi þess markmiðs er fram kemur í 1. mgr. 3. gr. laga nr. 21/1992 um að námslán skuli veita meðan á námi stendur. Kröfur greinar 2.2 í úthlutunarreglunum um 18 ECTS eininga námsframvindu að lágmarki verður að líta á sem viðmið vegna fyrrgreinds markmiðs 1. mgr. 3. gr. lagana. Verður grein 2.4.1 því ekki skýrð þannig að námsmaður hafi öðlast sjálfstæðan rétt til að fá námslán vegna eininga sem hann hefur lokið á fyrri önnum óháð því hvort hann sýni fram á lágmarks framvindu á því námsári sem hann óskar tilflutning eininga yfir á. Málskotsnefnd bendir einnig á að þegar einingar sem námsmaður á ólokið á lokaönn eru undir framangreindu framvindulágmarki, hvort sem um er að kenna skipulagi skóla, því hvernig námsmaður hefur skipulagt nám sitt eða af öðrum orsökum, er komið til móts við námsmenn með því að gera þeim kleift að ná 18 eininga lágmarkinu með því að bæta við sig í námi þannig að þeir geti öðlast lágmarksframvindu. Varðandi tilvísun kæranda til 2. mgr. 12. gr. laga nr. 21/1992 bendir málskotsnefnd á að skipulag náms þess er kærandi stundaði var með þeim hætti að gert var ráð fyrir að lokið væri við 20 einingar á lokaönn, þ.m.t. 6 eininga valáfanga. Stóð kæranda því til boða 20 eininga nám samkvæmt skipulagi skóla og hefði af þeim sökum átt möguleika á því að fá lán vegna skólagjalda og framfærslu sem og að flytja umræddar einingar. Af þeim sökum er kæranda ekki stætt á að byggja rétt á umræddu ákvæði. Það tilvik sem kærandi vísar til og fjallað var um í úrskurði málskotsnefndar nr. L-31/2009 er ekki sambærilegt þar sem í því tilviki uppfyllti viðkomandi kröfur um lágmarksframvindu. Með vísan til framangreindra röksemda er hin kærða niðurstaða í úrskurði stjórnar LÍN frá 16. febrúar 2011 í máli kæranda staðfest.

 

Úrskurðarorð

 

Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda frá 16. febrúar 2011 er staðfestur.

Til baka