Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-33/2011 - Námsframvinda - beiðni um aukið svigrúm í námi á vorönn 2011

Úrskurður

Ár 2012, miðvikudaginn 15. febrúar, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. L-33/2011:

Kæruefni

Með kæru sem barst málskotsnefnd þann 26. september 2011 kærði kærandi úrskurð stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN) frá 23. júní 2011 þar sem hafnað var beiðni kæranda um aukið svigrúm í námi á vormisseri 2011. Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dagsettu 30. september 2011 og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins sama dag. Athugasemdir stjórnar LÍN voru settar fram í bréfi dagsettu 22. október 2011 og var afrit þess sent kæranda og honum jafnframt veittur frestur til að koma að athugasemdum sínum. Kærandi nýtti sér ekki þann rétt.

Málsatvik og ágreiningsefni

Kærandi útskrifaðist í maí 2011 úr Tækniskólanum. Við upphaf vorannar 2011 átti hann eftir 9 einingar eða 13,5 ECTS-einingar af náminu og lauk hann þeim einingum á önninni. LÍN hafnaði beiðni kæranda um námslán fyrir vorönnina þar sem hann hafi ekki lokið ígildi 18 ECTS-eininga á vormisserinu.

Sjónarmið kæranda

Kærandi bendir á að hann eigi 24 ECTS-einingar inni. Hann hafi gert þau mistök á haustönn 2010 að skrá sig í of marga áfanga og klára sem svarar 36 ECTS-einingum. Hann telji að það hafi verið mistök af sinni hálfu því annars hefði hann verið með yfir 20 ECTS-einingar á vorönninni 2011 og fengið námslán. Honum hafi ekki verið kunnugt um 18 ECTS-eininga skilyrðið til að geta virkjað umframeiningar sínar. Hann hafi ekki áttað sig á þessum mistökum fyrr en önnin hafi verið búin og hafi því ekki getað bætt einingum við sig. Hann bendir á að hann eigi inni 24 einingar sem gera 37,5 að meðtöldum þeim einingum sem hann kláraði vorið 2011 og það séu 7,5 einingum meira en hámarks einingafjöldi.

Sjónarmið LÍN

LÍN bendir á að samkvæmt grein 2.2 í úthlutunarreglum LÍN komi fram að ígildi 18 ECTS-eininga sé lágmarksframvinda á misseri. Þá komi fram í grein 2.4.1 að til þess að eiga rétt á að nýta umframeiningar þurfi að ljúka lágmarksframvindu á misserinu. Þar sem kærandi hafi einungis lokið 9 skólaeiningum (ígildi 13,5 ECTS-eininga) á vormisseri 2011 eigi hann því ekki rétt á að nýta umframeiningar á misserinu.

Niðurstaða

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna er hlutverk sjóðsins að tryggja þeim er falla undir lögin jöfn tækifæri til náms. Í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur fram að miða skuli við að námslán samkvæmt lögunum nægi hverjum námsmanni til að standa straum af náms- og framfærslukostnaði meðan á námi stendur að teknu tilliti til fjölskyldustærðar námsmannsins. Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. setur stjórn sjóðsins nánari ákvæði um úthlutun námslána. Hefur stjórn LÍN sett úthlutunarreglur sem miða að því að skilgreina hvaða skilyrði námsmaður þurfi að uppfylla til að eiga rétt á námsláni samkvæmt lögunum meðan á námi hans stendur. Þurfa námsmenn að öðru jöfnu að vera í fullu lánshæfu námi til þess yfirleitt að eiga rétt m.a. á framfærsluláni. Nánari útfærsla á þessu skilyrði kemur fram í grein 1.1 í úthlutunarreglunum en samkvæmt henni telst nám lánshæft þegar það er 60 ETCS-einingar á skólaári eða a.m.k. 30 ECTS-einingar á hverju misseri í þeim tilvikum sem námsskipulagið nær ekki yfir heilt skólaár. Námsmaður þarf þó ekki að ljúka fullum 30 einingum á önn heldur er gerð krafa um lágmarksnámsframvindu í grein 2.2. Þar segir að námsmaður þurfi að ljúka að lágmarki 18 ECTS-einingum eða ígildi þeirra á hverju misseri í einum eða fleiri námsferlum til að eiga rétt á námsláni, leiði þeir til sameiginlegrar gráðu. Fjárhæð láns miðast síðan við hve mörgum einingum námsmaður lýkur að því tilskildu að hann nái lágmarkinu um 18 einingar. Að mati málskotsnefndar eru kröfur um 18 ECTS-eininga námsframvindu að lágmarki réttmætar í ljósi þess markmiðs 1. mgr. 3. gr. laga nr. 21/1992 að námslán skuli veita meðan á námi stendur og að fullt nám er öðru jöfnu talið vera 30 ECTS-einingar á misseri. Kröfur greinar 2.2 í úthlutunarreglunum um 18 ECTS-eininga námsframvindu að lágmarki verður að líta á sem viðmið vegna fyrrgreinds markmiðs 1. mgr. 3. gr. lagana. Verður grein 2.4.1 því ekki skýrð þannig að námsmaður hafi öðlast sjálfstæðan rétt til að fá námslán vegna eininga sem hann hefur lokið á fyrri önnum óháð því hvort hann sýni fram á lágmarks framvindu á því námsári sem hann óskar tilflutnings eininga yfir á. Málskotsnefnd bendir einnig á að þegar einingar sem námsmaður á ólokið á lokaönn eru undir framangreindu framvindulágmarki, hvort sem um er að kenna skipulagi skóla, því hvernig námsmaður hefur skipulagt nám sitt eða af öðrum orsökum, er komið til móts við námsmenn með því að gera þeim kleift að ná 18 eininga lágmarkinu með því að bæta við sig í námi þannig að þeir geti öðlast lágmarksframvindu. Eins og fram kemur í úrskurði málskotsnefndar nr. L-27/2011 þá telur málskotsnefnd að "með þessu ákvæði sé ekki markmiðið að veita undanþágu frá kröfum greinar 2.2 um 18 eininga lágmarksframvindu, enda sé gert ráð fyrir að námsmaður uppfylli ætíð þær kröfur, heldur muni markmiðið að gera námsmanni kleift að fá undanþágu frá kröfu greinar 2.2 um að einingarnar sem aflað er þurfi að leiða til sameiginlegrar námsgráðu, t.d. bachelor-gráðu." Í málinu liggur fyrir að kærandi lauk 9 skólaeiningum eða ígildi 13,5 ECTS-eininga á vormisseri 2011. Ástæða þess að hann endar með svo fáar einingar má rekja til skipulags hans á fyrri önnum í námi. Kærandi uppfyllir því ekki kröfur um 18 ECTS-eininga lágmarksframvindu á vorönn 2011. Undanþágur frá námsframvindu eru gerðar í greinum 2.4.1 - 2.4.5 í úthlutunarreglunum en ekki verður séð að þær eigi við í tilviki kæranda. Með vísan til framangreindra röksemda er hin kærða niðurstaða í úrskurði stjórnar LÍN frá 23. júní 2011 í máli kæranda staðfest.

Úrskurðarorð

Hinn kærði úrskurður frá 23. júní 2011 í máli kæranda er staðfestur.

Til baka