Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

L-10/2013 - Umsóknarfrestur og útborgun - synjun um undanþágu frá umsóknarfresti

Úrskurður

 

Ár 2013, þriðjudaginn 30. april, kvað málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna upp svohljóðandi úrskurð í málinu L-10/2013.

 

Kæruefni

 

Með kæru dagsettri 7. mars 2013 sem barst málskotsnefnd þann 11. sama mánaðar kærði kærandi úrskurð stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN) frá 1. mars 2013 um að synja kæranda um undanþágu frá umsóknarfresti vegna umsóknar hans um námslán vegna náms haustið 2012. Stjórn LÍN var tilkynnt um kæruna með bréfi dagsettu 11. mars 2013 og jafnframt gefinn kostur á að tjá sig um hana. Kæranda var sent afrit bréfsins sama dag. Athugasemdir stjórnar LÍN voru settar fram í bréfi dagsettu 4. apríl 2013 og var afrit þess sent kæranda og honum jafnframt gefinn frestur til að koma að athugasemdum sínum. Athugasemdir kæranda bárust með bréfi dagsettu 12. apríl 2013.

 

Málsatvik og ágreiningsefni

 

Með bréfi dagsettu 5. febrúar 2013 fór kærandi þess á leit við stjórn LÍN að umsókn hans um námslán vegna haustannar 2012 yrði tekin til greina þrátt fyrir að umsóknarfrestur væri liðinn. Kærandi vísar í bréfi sínu til þess að hafa þann 8. desember 2012 sent tölvupóst til LÍN þess efnis hvort umsókn hans um námslán væri ekki "örugglega inni í sambandi við vorönn 2013 í það minnsta." Kærandi kvaðst hafa sent póstinn á namslan@lin.is en það væri póstfang sem hann fengi stundum tölvupóst frá. Hann hafi hins vegar ekkert svar fengið frá LÍN. Í bréfi sínu til stjórnar LÍN útskýrir kærandi að í tölvupóstinum hafi hann átt við að hann myndi nota peningana á vorönn. Þá segir kærandi einnig að hann hafi sent tölvupósta til LÍN í lok janúar með staðfestingu á námi á haustönn og einkunnir vegna haustannar. Hann hafi síðan fengið tölvupóst frá LÍN 4. febrúar 2013 um að hann fengi ekki lán. Kærandi kveðst þess fullviss að hafa sótt um haustlánið innan tilskilins frests. Með úrskurði 1. mars 2013 synjaði stjórn LÍN beiðni kæranda um undanþágu frá umsóknarfresti með vísan til greinar 5.1.2 í úthlutunarreglum sjóðsins en þar komi fram að lánsumsókn vegna náms haustið 2012 yrði að berast fyrir 1. desember 2012. Vísaði stjórnin til þess að LÍN hafi sent kæranda tölvupóst þann 5. nóvember 2012 til að minna á umsóknarfrest vegna haustláns. Þar hafi komið fram að lokafrestur til að sækja um haustlán rynni út 1. desember 2012. Umsókn kæranda hafi hins vegar ekki borist fyrr en 10. desember 2012. 

Sjónarmið kæranda. 

Í kæru sinni til málskotsnefndar þann 7. mars 2011 fer kærandi þess á leit að málskotsnefnd breyti eða felli úr gildi úrskurð stjórnar LÍN í máli hans. Í kærunni kemur fram að kærandi hafi sótt um námslán innan tilskilins frests og hafi það því komið flatt upp á hann þegar umsókn hans hafi verið synjað í hinum kærða úrskurði. Kærandi hafi skilað vottorði um tilskilda skólasókn og námsárangur og hafi verið í góðri trú um að umsókn hans hafi borist í tíma. Verði úrskurður stjórnar staðfestur muni það hafa í för með sér afdrifaríkar fjárhagslegar afleiðingar. Kærandi hafi sótt um að fá afgreitt námslán en stjórnin hafi synjað erindi hans sökum þess að hann ætti ekki rétt á undanþágu. Kærandi krefst þess að LÍN sinni lögbundnu hlutverki sínu, sbr. 1. gr. laga nr. 21/1992 og veiti kæranda lánafyrirgreiðslu samkvæmt umsókn hans og tryggi honum þannig tækifæri til náms án tillits til efnahags. Verði ekki fallist á að taka til greina umsókn kæranda um námslán er þess farið á leit að málskotsnefnd veiti kæranda undanþágu frá úthlutunarreglum LÍN, enda um að ræða meiri hagsmuni fyrir minni og vandséð hvernig hægt sé að réttlæta aðra niðurstöðu með vísan til hlutverks sjóðsins og atvika málsins. 

Sjónarmið stjórnar LÍN. 

Í umsögn stjórnar LÍN, dagsettri 4. apríl 2013, kemur fram að kæranda hafi verið sendur tölvupóstur 5. nóvember 2012 þar sem hann hafi verið upplýstur um að umsóknarfrestur vegna haustannar 2012 rynni út 1. desember 2012. Meðfylgjandi umsögn sinni sendi sjóðurinn einnig til staðfestingar útprentun úr tölvukerfi LÍN þar sem fram kemur að umsókn kæranda var skráð móttekin 10. desember 2012. Vísaði stjórnin til þess að engar vísbendingar væru um það í kerfi LÍN að kærandi hefði sótt um námslán fyrir 1. desember 2012. Þá vísar stjórnin til þess að þessi niðurstaða sé í samræmi við lög og reglur og sambærilega úrskurði málskotsnefndar. Fer stjórn LÍN þess á leit að málskotsnefnd staðfesti úrskurð stjórnarinnar.

 

Niðurstaða

 

Samkvæmt 1. gr. reglugerðar nr. 478/2011 um Lánasjóð íslenskra námsmanna skal auglýsa með tryggilegum hætti eftir umsóknum um námslán og skal í auglýsingunni m.a. koma fram hvenær umsóknarfrestur rennur út. Í grein 5.1.2 í úthlutunarreglum LÍN fyrir árið 2012-2013 segir að sækja skuli sérstaklega um námslán fyrir hvert aðstoðarár og að umsókn vegna náms haustið 2012 skuli hafa borist sjóðnum fyrir 1. desember 2012. Eigi er að finna neinar undanþágur frá auglýstum fresti í framangreindum reglum, hvorki með vísan til tæknilegra né annarra ástæðna. Vegna fyrirspurnar málskotsnefndar um meðferð stjórnar LÍN á málum varðandi umsóknarfresti, sbr. t.d. úrskurð málskotsnefndar í málinu L-34/2010, hefur stjórn LÍN upplýst að hvert mál sé skoðað sérstaklega og mat lagt á það hverju sinni hvort rök séu fyrir hendi til að fallast á að veita undanþágu frá umsóknarfrestinum. Ekki liggja fyrir nein gögn frá LÍN er benda til þess að kærandi hafi sótt um lán hjá LÍN fyrir haustönn 2012 fyrr en þann 10. desember 2012. Í athugasemdum stjórnar LÍN segir að engar vísbendingar séu um það í kerfi LÍN að kærandi hafi sótt um fyrir 1. desember 2012. Í umsögn sinni í öðru máli varðandi tæknilega meðferð umsókna í kerfi LÍN, sbr. úrskurð í máli L-14/2011, hefur stjórn LÍN upplýst að umsóknarferlið í tölvukerfinu sé í sjö skrefum. Þessu ferli er einnig lýst á heimasíðu LÍN. Ef námsmaður gerir tilraun til að sækja um lán kemur slíkt fram í tölvukerfi sjóðsins. Skráir sjóðurinn hjá sér allar slíkar tilraunir. Eins og áður segir liggja engar slíkar upplýsingar fyrir hjá sjóðnum í máli kæranda. Kærandi hefur sjálfur ekki lagt fram nein gögn er styðja fullyrðingar hans um að hann hafi í raun sótt um lán áður en frestur til þess rann út. Eins og að framan greinir eru engin gögn fyrirliggjandi í málinu um að kærandi hafi sótt um á heimasíðu LÍN fyrir lögbundinn frest, þ.e. fyrir 1. desember 2012. Verður því ekki talið að gild umsókn hafi legið fyrir af hans hálfu þegar frestur rann út þann 30. nóvember 2012. Af þessu sökum telur málskotsnefnd sér eigi heimilt að fallast á að kærandi eigi rétt á námsláni á grundvelli umsóknar sinnar. Málskotsnefnd telur ennfremur að eigi séu rök fyrir því að fallast á undanþágu frá umsóknarfresti nema á grundvelli lögmætra sjónarmiða, s.s. þegar mistök hafa orðið hjá LÍN eða óviðráðanleg atvik hafa komið í veg fyrir að námsmaður hafi getað sótt um. Slík atvik eru ekki í þessu máli. Með vísan til reglugerðar LÍN, úthlutunarreglna sjóðsins er eigi heimila neinar undanþágur frá auglýstum umsóknarfresti, svo og fyrri úrlausna stjórnar LÍN við meðferð samskonar mála og úrskurða málskotsnefndar, sbr. t.d. mál L-14/2008, L-13/2009 og L-14/2011, verður að telja að lögmæt sjónarmið hafi legið til grundvallar synjunar á að veita undanþágu frá umsóknarfresti. Að þessu virtu er fallist á það með stjórn LÍN að niðurstaða sjóðsins í máli kæranda hafi verið í samræmi við lög og reglur sem um sjóðinn gilda. Niðurstaða hins kærða úrskurðar stjórnar LÍN er því staðfest.

 

Úrskurðarorð

 

Úrskurður stjórnar LÍN í máli kæranda frá 1. mars 2013 er staðfestur.

Til baka